Giải bài tập 2 trang 146 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 146 - toán tiếng Anh 5

A leopard is able to run at a speed of 120 km/h. If it runs for hour at the same speed, how many kilometers can it cover?

Loài báo gấm có thể chạy với vận tốc 120km/giờ. Hỏi vận tốc đó báo gấm chạy trong giờ được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Bài làm:

The distance that the leo is able to run for hour is:

Quãng đường báo gấm chạy được giờ là:

s = v x t = 120 x = \(\frac{120\times 1}{25}\) = 4,8 (km)

Or: hour = 0,04 hours

Hay: giờ = 0,04 giờ

s = v x t = 120 x 0,04 = 4,8 (km)

Result: 4,8 km.

Đáp số: 4,8km.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021