Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 88 chương 3 | Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 88 chương 3 | Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 88 - Toán tiếng Anh:

Find the area of a triangle with a base measured a and a height measured h:

Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là a và chiều cao là h:

a) a = 30,5 dm và h là 12dm

b) a = 16dm và h = 5,3 m.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 88 - Toán tiếng Anh:

Identify the base and the height of each of the following right triangles:

Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng đã có trong mỗi hình tam giác dưới đây:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 88 - Toán tiếng Anh 5:

a) Find the area of right triangle ABC

Tính diện tích hình tam giác vuông ABC

b) Find the area of right triangle DEG

Tính diện tích hình tam giác vuông DEG

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 89 - Toán tiếng Anh 5:

a) Measure the lenght and the width of rectangle ABCD then find the area of triangle ABC.

Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật ABCD rồi tính diện tích hình tam giác ABC.

b) Measure the length and the width of rectangle MNPQ and the lenght of ME then find:

Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật MNPQ và độ dài cạnh ME. Tính:

  • The sum of the areas of triangle MQE and triangle NEP.
  • Tổng diện tích hình tam giác MQE và diện tích hình tam giác NEP.
  • The area of triangle EQP.
  • Diện tích hình tam giác EQP.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem