Giải bài tập 1 trang 88 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 88 - Toán tiếng Anh:

Find the area of a triangle with a base measured a and a height measured h:

Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là a và chiều cao là h:

a) a = 30,5 dm và h là 12dm

b) a = 16dm và h = 5,3 m.

Bài làm:

a) a = 30,5 dm và h là 12dm

The area of triangle is:

Diện tích hình tam giác là:

= 183 $dm^{2}$

b) a = 16dm và h = 5,3 m.

5,3m = 53dm

The area of triangle is:

Diện tích hình tam giác là:

= 424 $dm^{2}$

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021