Giải bài tập 4 trang 7 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

4. Mother has a few oranges. She gives her daughter of the oranges and gives her son $\frac{2}{5}$ of the oranges. Who gets more oranges from their mother?

Mẹ có một số quả quýt. Mẹ cho chị số quả quýt đó, cho em $\frac{2}{5}$ số quả quýt đó. Hỏi ai được mẹ cho nhiều quýt hơn?

Bài làm:

Because:

= $\frac{1 x 5}{3 x 5}$ = $\frac{5}{15}$

= $\frac{2 x 3}{5 x 3}$ = $\frac{6}{15}$

< $\frac{6}{15}$ so the oranges which mother gives her son is greater than the oranges which mother gives her daughter.

Bời vì:

= $\frac{1 x 5}{3 x 5}$ = $\frac{5}{15}$

= $\frac{2 x 3}{5 x 3}$ = $\frac{6}{15}$

< $\frac{6}{15}$ nên số cam mà mẹ cho em lớn hơn số cam mà mẹ cho chị.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021