Giải bài tập 3 trang 162 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 162 - toán tiếng Anh 5

At the end of 2000, the population of our country was 77 515 000 people. What was the population of our country at the end of 2001 if the population growth rate was 1.3%?

Cuối năm 2000 số dân của nước ta là 77 515 000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,3 % thì đến hết năm 2001 số dân của nước ta là bao nhiêu người ?

Bài làm:

In a year, the population of our country increases:

Trong 1 năm dân số nước ta tăng lên số người là:

77 515 000 x 1,3 : 100 = 1007695 (people).

77 515 000 x 1,3 : 100 = 1007695 (người).

In the end of 2001, the population of our country is:

Đến hết năm 2001 dân số nước ta là:

77 515 000 + 1 007 695 = 78522695 (people)

77 515 000 + 1 007 695 = 78522695 (người)

Result: 78 522 695 people.

Đáp số: 78 522 695 người.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021