Giải bài tập 4 trang 145 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 145 - toán tiếng Anh

The distance between 2 cities A and B is 135km. A motorbike travels from A to B at a speed of 42 km/h. After travelling 2 hours and 30 minutes, how many kilometers will the motorbike be away from B?

Hai thành phố A và B cách nhau 135km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42km/giờ. Hỏi sau khi khởi hành 2 giờ 30 phút xe máy còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

2 hours 30 minutes = 2,5 hours

2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

After travelling 2 hours and 30 minutes, the motorbike travelled the distance:

Sau khi khởi hành 2 giờ 30 phút xe máy đã đi được quãng đường dài là:

s = v . t = 42 x 2,5 = 105 (km)

Because of the distance 135km AB, the motorbike is away from B:

Do quãng đường AB dài 135 km nên lúc đó xe máy còn cách B:

AB - 105 = 135 - 105 = 30 (km).

Result: 30km.

Đáp số: 30km.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021