Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung trang 31 chương 1|Cumulative practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập chung trang 31 chương 1|Cumulative practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1, They use square tileswwith 30cm side length to cover the floor of a rectanguler room. How many tiles are needed to cover the whole floor, knowing that the length of the room is 9m and the width is 6m. (The area of mortar joint is neligiable.)

Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng có chiểu rộng 6m, chiều dài 9m ? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể)

=> Xem hướng dẫn giải

2. The length of a rectangular field is 80m., the width is the length.

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiểu dài 80m, chiều rộng bằng chiều dài.

a. Find the area of that field.

Tính diện tích thửa ruộng đó.

b. Knowing that every 100 produces 50kg of rice, how many quintals of rice doest this field produce?

Biết rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

=> Xem hướng dẫn giải

3. One a 1 : 1000 map, the size of a rectangular parcel is 5cm long and 3cm wide. Find the area of the parcel in meters?

Một mảnh đất có hình vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 là hình chữ nhật với chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm. Tính diện tích mảnh đất đó bằng mét vuông.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Circle the correct answer:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

The area of the pice of cardboard is:

Diện tích miếng bìa có kích thước theo hình vẽ dưới đây:

A. 96

B. 192

C. 224

D. 288

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021