Toán tiếng Anh 5 bài: Phép chia chương 5 | Division

  • 1 Đánh giá

Giải bài Phép chia chương 5 | Division. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 163 - toán tiếng Anh 5

Complete and check (follow the example)

a) 8192 :32 ;

15335 : 42.

b) 75,95 : 3,5 ;

97,65 : 21,7 (quotient is a decimal)

97,65 : 21,7 (thương là số thập phân)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 164 - toán tiếng Anh 5

Calculate:

Tính:

a) : \(\frac{2}{5}\) ;

b) : \(\frac{3}{11}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 164 - toán tiếng Anh 5

Calculate mentally:

Tính nhẩm:

a) 25 : 0,1 48 : 0,01 95 : 0,1

25 x 10 48 x 100 72 : 0,01

b) 11 : 0,25 32 : 0,5 75 : 0,5

11 x 4 32 x 2 125 : 0,25

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 162 - toán tiếng Anh 5

Calculate using two methods:

Tính bằng hai cách:

a)

b) (6,24 + 1,26) : 0,75

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021