Giải bài tập 1 trang 111 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 111 - Toán tiếng Anh 5:

Find the lateral surface area and the total surface of a cube with side length of 1.5m.

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m.

Bài làm:

  • The area of 1 face of the cube is:
  • Diện tích một mặt của hình lập phương là:

1,5 x 1,5 = 2,25 (m2)

The lateral surface area of cube = the area of 1 face x 4
Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.

  • The lateral surface area of cube:
  • Vậy diện tích xung quanh của hình lập phương đã cho là:

2,25 x 4 = 9 (m2)

The total surface area of cube = the area of 1 face x 6
Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.

  • The total surface area of the cube is:
  • Vậy diện tích toàn phần của hình lập phương đã cho là:

2,25 x 6 = 13,5 (m2).

Result: 9m2; 13,5m2

Đáp số: 9m2; 13,5m2

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021