Giải bài tập 1 (2) trang 179 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 179 - toán tiếng Anh 5

A square cardboard is shaded as shown in the figure. Find:

Một tấm bìa hình vuông đã được tô màu như hình vẽ bên. Tính:

Giải bài tập 1 (2) trang 179 sách toán tiếng anh 5

a) The area of the shaded part.

Diện tích của phần đã tô màu.

b) The perimeter of the unshaded part.

Chu vi của phần không tô màu.

Bài làm:

a) The area of the shaded = the area of cirlce with r = 10cm.

Diện tích phần đã tô màu = diện tích hình tròn có bán kính 10cm.

S = r x r x 3,14.

The area of the shade is:

Diện tích phần đã tô màu là:

10 x 10 x 3,14 = 100 x 3,14 = 314 (cm2)

b) The perimeter of this circle is the perimeter of the unshaded part:

Chu vi của hình tròn này chính là chu vi của phần không tô màu.

P = r x 2 x 3,14

with the circle with radius = 10cm.

với đường tròn có bán kính là 10cm.

The perimeter of the unshaded part is:

Chu vi của phần không tô màu là:

10 x 2 x 3,14 = 20 x 3,14 = 62,8 (cm)

Result: a) 314cm2 ;

b) 62,8cm

Đáp số: a) 314cm2 ;

b) 62,8cm

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021