Giải bài tập 4 trang 140 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 140 - toán tiếng Anh 5

A canoe covered a distance of 30 km from 6:30 am to 7:45 am. Find the speed of this canoe.

Một ca nô đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút được quãng đường 30km. Tính vận tốc của ca nô.

Bài làm:

The time which canoe covered the distance from 6:30 am to 7:45 am is:
Ca nô đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút thì thời gian đi của ca nô là:

7 h 45 min - 6 h 30 min = 1 h 15 min.
7 giờ 45 phút - 6 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút.

15 minutes = 15 : 60 hours = 0,25 hours so 1 hour 15 minutes = 1,25 hours

15 phút = 15 : 60 giờ = 0,25 giờ nên 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ.

The speed of this canoe is:

Vậy vận tốc của ca nô là:

30 : 1,25 = 24 (km/h).

30 : 1,25 = 24 (km/giờ).

Result: 24 km/h.

Đáp số: 24km/giờ.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021