Giải bài tập 3 trang 97 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 97 - Toán tiếng Anh 5:

Draw as example:

Vẽ theo mẫu:

Bài làm:

To draw the circle as example, we follow the steps:

Để vẽ được hình theo mẫu ta vẽ theo từng bước sau:

  • Draw the center O with a radius 4 squares.
  • Vẽ đường tròn tâm O bán kính là độ dài dài của 4 ô vuông.
  • Draw a line to know the diameter AB.
  • Kẻ nét đứt để xác định đường kính AB.
  • Draw in the below side of diameter AB, a circle with diameter AO, a center belongs to AB
  • Vẽ về nửa phía dưới của đường kính AB, đường tròn có đường kính bằng độ dài AO, với tâm đường tròn thuộc đường kính AB.
  • Draw in the below side of diameter AB, a circle with diameter OB, a center belongs to AB
  • Vẽ về nửa phía dưới của đường kính AB, đường tròn có đường kính bằng độ dài OB, với tâm đường tròn thuộc đường kính AB.

Giải bài : Hình tròn, đường tròn - sgk Toán 5 trang 96

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021