Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung trang 145 chương 4 | Cumulative practice.

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập chung trang 145 chương 4 | Cumulative practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 145 - toán tiếng Anh 5

a) A bicycle travels from B to C at a speed of 12 km/h. At the same time, a motorbike travels the distance AB of 48 km at a speed of 36 km/h to catch up with the bicycle (as shown in the figure). How long does it take the motorbike from the starting time to catch up with the biycle?

Một người đi xe đạp từ B đến C với vận tốc 12 km/giờ, cùng lúc đó một người đi xe máy từ A cách B là 48km với vận tốc 36km/ giờ và đuổi theo xe đạp (xem hình dưới đây). Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ xe máy đuổi kịp xe đạp ?

b) A biycle travels from A to B at a speed of 12 km/h. After 3 hours, a motorbike also starts traveling from A to B at a speed of 36 km/h. How long will it take the motorbike from the starting time to catch up with the bicycle?

Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi kể từ lúc xe máy bắt đầu đi, sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 146 - toán tiếng Anh 5

A leopard is able to run at a speed of 120 km/h. If it runs for hour at the same speed, how many kilometers can it cover?

Loài báo gấm có thể chạy với vận tốc 120km/giờ. Hỏi vận tốc đó báo gấm chạy trong giờ được bao nhiêu ki-lô-mét ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 146 - toán tiếng Anh 5

A motorbike travelled at 8:37 am from A at a speed of 36 km/h. At 11:07 am, a car left A at a speed of 54 km/h to catch up with the motorbike

Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 37 phút với vận tốc 36 km/giờ. Đến 11 giờ 7 phút một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 54km/giờ. Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021