Giải bài tập 1 trang 143 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 143 - toán tiếng Anh 5:

Fill in the blanks with the correct numbers:

Bài làm:

t = s : v

Column 1: t = s : v = 261 :60 = 4,35.
Cột 1 : t = s : v = 261 :60 = 4,35.

Column 2: t = s : v = 78 : 39 = 2
Cột 2 : t = s : v = 78 : 39 = 2

Column 3: t = s : v = 165 : 27,5 = 6.
Cột 3 : t = s : v = 165 : 27,5 = 6.

Column 4: t = s : v = 96 : 40 = 2,4.
Cột 4 : t = s : v = 96 : 40 = 2,4.

We can fill in the blanks:

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021