Giải bài tập 3 trang 9 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

3. Write the following fractions as decimal fractions whose denominators are 100:

Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu số là 100:

; $\frac{500}{1000}$; $\frac{18}{200}$

Bài làm:

= $\frac{6 x 4}{25 x 4}$ = $\frac{24}{100}$

= $\frac{500 : 10}{1000 : 10}$ = $\frac{50}{100}$

= $\frac{18 : 2}{200 : 2}$ = $\frac{9}{100}$

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021