Giải bài tập 3 trang 32 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

3. The area of a resort is 5ha, of its area is lake. What is the area of the lake in square meters?

Diện tích một khu nghỉ mát là 5ha, trong đó có diện tích là hồ nước. Hỏi diện tích hồ nước là bao nhiêu mét vuông ?

Bài làm:

Knowing: 5ha = 50 000m2

The area of the lake in square meters is:

50 000 X = 15 000 (m2)

Result: 15 000 m2

Ta đổi: 5ha = 50 000m2

Diên tích hồ nước có số mét vuông là :

50 000 X 310 = 15 000 (m2)

Đáp sô': 15 000m2.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021