Giải bài tập 2 trang 49 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2. Among the following length measurements, which one is equal to 11.02km?

Trong các số đo độ dài dưới đây, những số nào bằng 11,02km?

a) 11,20km b) 11,020km; c) 11km 20m; d) 11 020m

Bài làm:

All the answers are equal to 11.02km:

b) 11,020km;

c) 11km 20m;

d) 11 020m

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021