Giải bài tập 1 trang 161 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 161 - toán tiếng Anh 5

Calculate:

Tính:

a) 4802 x 324 ;

6120 x 205 ;

b) x 2 ;

x

c) 35,4 x 6,8 ;

21,76 x 2,05 .

Bài làm:

a) 4802 x 324 = 1555848

Giải bài tập 1 trang 161 sách toán tiếng anh 5

b)
x 2 = $\frac{4 x 2}{17}$ = $\frac{8}{17}$

x = $\frac{4 X 5}{7 X 8}$ = $\frac{5}{21}$

c)

Giải bài tập 1 trang 161 sách toán tiếng anh 5

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021