Toán tiếng Anh 5 bài: Ôn tập về phân số chương 5 |Review fractions

  • 1 Đánh giá

Giải bài Ôn tập về phân số chương 5 |Review fractions. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 148 - toán tiếng Anh 5

a) Write a fraction representing the shaded part in each of the following figures:

Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

Giải bài tập 1 trang 148 sách toán tiếng anh 5

b) Write a mixed number respresenting the shaded part in each of the following figures?

Viết số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 148 - toán tiếng Anh 5

Simplify these fractions:

Rút gọn các phân số:

; \(\frac{18}{24}\); \(\frac{5}{35}\); \(\frac{40}{90}\); \(\frac{75}{30}\);

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 149 - toán tiếng Anh 5

Make the following fractions have a common denominator:

Quy đồng mẫu số các phân số:

a) và \(\frac{2}{5}\)

b) và \(\frac{11}{36}\)

c) , \(\frac{3}{4}\) và \(\frac{4}{5}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 149 - toán tiếng Anh:

>, <, = ?

....\(\frac{5}{12}\) \(\frac{2}{5}\).....\(\frac{6}{15}\) \(\frac{7}{10}\)....\(\frac{7}{9}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: trang 149 - toán tiếng Anh 5:

Write and appropriate fraction between and \(\frac{2}{3}\) on the number line:

Viết phân số thích hợp vào vạch ở giữa và \(\frac{2}{3}\) trên tia số:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021