Giải bài tập 2 trang 94 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 94 - Toán tiếng Anh 5:

A trapezoidal field with a long base of 120m, the short base is $\frac{2}{3} the long base and 5m longer than the height. Each 100m2 produces 64.5kg of rice. How many kilograms of rice does this field produce?

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5 m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Bài làm:

The short base of the field is:

Đáy bé của thửa ruộng hình thang có độ dài là:

= 80 (m).

The height of the field is:

Chiều cao của thửa ruộng hình thang có độ dài là:

80 - 5 = 75 (m).

The area of the trapezoidal field is:

Diện tích của thửa ruộng hình thang là :

= 7500 (m2)

1m2 produces the amount of rice is:

1m2 thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là :

64,5:100 = 0,645 (kg)

So, the amount of rice in the field is:

Vậy số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là :

0,645 x 7500 = 4837,5 (kg)

Result: 4837,5 (kg) of rice.
Đáp số: 4837,5 (kg) thóc.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021