Giải bài tập 4 trang 29 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

4. To tile a floor, they used 150 square tiles with 40cm side length. What is the area of the floor (the area of mortar joints is negligible)?

Để lát nền một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 40cm. Hỏi căn phòng đỏ có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể?

Bài làm:

The area of a tile is:

40 x 40= 1600 (cm2)

The area of the floor is:

1600 x 150 = 240 000 (cm2) or 24m2

Result: 24m2

Diện tích của một viên gạch là :

40 x 40= 1600 (cm2)

Diện tích căn phòng có số mét vuông là :

1600 x 150 = 240 000 (cm2) hay 24m2

Đáp sổ: 24m2.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021