Toán tiếng Anh 5 bài: Khái niệm số thập phân chương 2|Concept of decimals

  • 1 Đánh giá

Giải bài khái niệm số thập phân chương 2|Concept of decimals. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Read out the decimal frations and decimals on the number line:

Đọc các phân số thập phân và số thập phân trên các vạch của tia số:

=> Xem hướng dẫn giải

2. Fill in the blanks with the correct decimals (follow the example):

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

a) 7dm = m = 0,7m

5dm = m =..m

2mm = m =...m

4g = kg =...kg

b) 9cm = m =0,09m

3cm = m=....m

8mm = m= ...m

6g = kg = ...kg

=> Xem hướng dẫn giải

3. Fill in the blanks with the correct decimal frations and decimals (follow the example):

Viết phân số thập phân và số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem