Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 77 chương 2| Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 77 chương 2| Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 77 - Toán tiếng Anh 5

a) Find 15% of 320 kg;

Tìm 15% của 320 kg;

b) Tìm 24% của 235m2;

Tìm 24% của 235m2;

c) Tìm 0,4% của 350.

Tìm 0,4% của 350.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 77 - Toán tiếng Anh 5

A man sold 120kg of rice, 35% of which are sticky rice. How many kilograms of sticky rice. How many kilograms of sticky rice did he sell?

Một người bán 120kg gạo, trong đó có 35% là gạo nếp. Hỏi người đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 77 - Toán tiếng Anh

A rectangular parcel has a length of 18m and a width of 15m. They used 20% of the area to build a house. What is the area of the house?

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng 15m. Người ta dành 20% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 77 - Toán tiếng Anh 5:

A fruit garden has 1200 trees. Find 5%, 10%, 20% and 25% of the trees mentally.

Một vườn cây ăn quả có 1200 cây. Hãy tính nhẩm 5%, 10%, 20%, 25% số cây trong vườn.

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem