Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung trang 127 chương 3|Cumulative practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập chung trang 127 chương 3|Cumulative practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 127 - Toán tiếng Anh 5:

Given right trapezoid ABCD (as shown in the figure) with AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Draw a segment connecting two points D and B to make two triangles ABD and BDC.

Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) cso AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D với B ta được hai hình tam giác ABD và BDC.

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 127

a) Find the area of each triangle.

Tính diện tích mỗi hình tam giác đó.

b) Find the percentage of the area of triangle ABD compared to that of triangle BDC.

Tính tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BDC.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 127 - Toán tiếng Anh 5:

Parallelogram MNPQ (as shown in the figure) has MN = 12cm, the height KH = 6cm. Compare the area of triangle KQP with the sum of the areas of triangle MKQ and triangle KNP.

Cho hình bình hành MNPQ (xem hình vẽ) có MN = 12cm, chiều cao KH = 6cm. SO sánh diện tích hình tam giác KQP với tổng diện tích của hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP.

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 127

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 127 - Toán tiếng Anh 5:

Based on the figure, find the area of the circle part that is shaded.

Trên hình bên, hãy tính diện tích phần đã tô màu của hình tròn.

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 127

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem