Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 165 chương 5 | Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 165 chương 5 | Practice . Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 165 - toán tiếng Anh 5

Find the percentage of:

Tính tỉ số phần trăm của:

a) 2 và 5; b) 2 và 3 ;

c) 3,2 và 4 d) 7,2 và 3,2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 165 - toán tiếng Anh 5

Calculate

Tính:

a) 2,5% + 10,34% ;

b) 56,9% - 34,25% ;

c) 100% - 23% - 47,5% ;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 165 - toán tiếng Anh 5

A district has 320ha of area used to plant coffee trees and 480ha of area used to plant rubber trees.

Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi:

a) What is the percentage of the area used to plant rubber trees compared to the area used to plant coffee trees?

Diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê ?

b) What is the percentage of the area used to plant coffee trees compared to the area used to plant rubbers trees?

Diện tích đất trồng cây cà phê bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cao su?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 165 - toán tiếng Anh 5

Class 5A planned to plant 180 trees. So far they have planted 45% of the targer. How many more trees do they need to plant to meet the target?

Lớp 5A dự định trồng 180 cây, đến nay đã trồng được 45% số cây. Hỏi theo dự định, lớp 5A còn phải trồng bao nhiêu cây nữa ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem