Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung trang 144 chương 4 | Cumulative practice.

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập chung trang 144 chương 4 | Cumulative practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 144 - toán tiếng Anh 5

A car travels a distance of 135 km in 3 hours. A motobike travels the same distance in 4 hours and 30 minutes. How many more kilometers per hour does the car travel compared in the motorbike?

Một ô tô đi quãng đường 135km hết 3 giờ. Một xe máy cũng đi quãng đường đó hết 4 giờ 30 phút. Hỏi mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 144 - toán tiếng Anh 5

A motorbike crosses a 1250m bridge in 2 minutes. Find the speed of the motorbike in km/h.

Một xe máy đi qua chiếc cầu dài 1250m hết 2 phút. Tính vận tốc của xe máy với đơn vị đo là km/giờ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 144 - toán tiếng Anh 5:

A carriage travels a distance of 15.75 km in 1 hour and 45 minutes. Find the speed of the carriage in m/min.

Một xe ngựa đi quãng đường 15,75km hết 1 giờ 45 phút. Tính vận tốc của xe ngựa với đơn vị đo là m/phút.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 144 - toán tiếng Anh 5

A dolphin is able to swim at a speed of 72 km/h. How minutes does it take a dolphin to swim a distance of 2400m?

Loài cá heo có thể bơi với vận tốc 72km/giờ. Hỏi với vận tốc đó, cá heo bơi 2400m hết bao nhiêu phút ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem