Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung trang 176 chương 5 | Cumulative practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập chung trang 176 chương 5 | Cumulative practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 176 - toán tiếng Anh 5

Calculate:

Tính:

a) 683 x 35;

1954 x 425 ;

2438 x 306 ;

b) x \(\frac{3}{35}\) ;

x 55 ;

: \(\frac{33}{34}\) ;

c) 36,66 : 7,8 ;

15,7 : 6,28 ;

27,63 : 0,45 ;

d) 16 hours 15 minutes : 5 ;

16 giờ 15 phút : 5 ;

14 minutes 36 seconds : 12.

14 phút 36 giây : 12.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 176 - toán tiếng Anh 5

Find :

Tìm :

a) 0,12 x = 6 ;

b) : 2,5 = 4 ;

c) 5,6 : = 4 ;

d) x 0,1 = ;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 176 - toán tiếng Anh 5

A store sold 2400kg of sugar in 3 days. On the first day, they sold 35% of the sugar and the second day they sold 40% of the sugar. How many kilograms of the sugar did they sell on the third day?

Trong ba ngày một cửa hàng bán được 2400kg đường. Ngày thứ nhất bán được 35% số đường đó, ngày thứ hai bán được 40% số đường đó. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 176 - toán tiếng Anh 5

A fruit store made a profit of 1 800 000 VND. The profit is 20% the capital. How much money did they spend on buying those fruit?

Một cửa hàng bán hoa quả (trái cây) thu được 1 800 000 đồng, tính ra số tiền lãi bằng 20% số tiền mua. Hỏi tiền vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu đồng?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021