Giải bài tập 1 trang 110 sách toán tiếng anh 5

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 110 - Toán tiếng Anh 5:

Find the lateral surface area and the total surface area of a rectangular prism that has:

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) The length 25dm, the width 1,5m and the height 18dm.

Chiều dài 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dm.

b) The length m, the width \(\frac{1}{3}\)m and the height \(\frac{1}{4}\)m.

Chiều dài m, chiều rộng \(\frac{1}{3}\)m và chiều cao \(\frac{1}{4}\)m.

Bài làm:

a) The width: 1,5m = 15dm

Chiều rộng : 1,5m = 15dm

 • The perimeter of the base of a rectangular prism is:
 • Chu vi đáy của hình hộp chứ nhật là:

(Chiều dài + chiều rộng) x 2 = (25 + 15) x 2 = 40 x 2 = 80 (dm)

 • The lateral surface area of the rectangular prism is:
 • Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

The perimeter of base x height = 80 x 18 = 1440 (dm2)

Chu vi đáy x chiều cao = 80 x 18 = 1440 (dm2)

 • The area of the base of the rectangular prism is:
 • Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là:

The length x the width = 25 x 15 = 375 (dm2)

Chiều dài x chiều rộng = 25 x 15 = 375 (dm2)

 • The total area of the rectangular prism is:
 • Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

1440 + 375 x 2 = 2190 (dm2)

b)

 • The perimeter of base of the rectangular prism is:
 • Chu vi đáy của hình hộp chứ nhật là:

(The length + the width) x 2 = ( + \(\frac{1}{3}\)) x 2 = (\(\frac{12}{15}\) + \(\frac{5}{15}\)) x 2 = \(\frac{17}{15}\) x 2 = \(\frac{34}{15}\) (m)

(Chiều dài + chiều rộng) x 2 = ( + \(\frac{1}{3}\)) x 2 = (\(\frac{12}{15}\) + \(\frac{5}{15}\)) x 2 = \(\frac{17}{15}\) x 2 = \(\frac{34}{15}\) (m)

 • The lateral surface area of the rectangular prism is:
 • Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

x \(\frac{1}{4}\) = \(\frac{34\times 1}{15\times 4}\) = \(\frac{17}{30}\) (m2)

 • The area of the base is:
 • Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là:

x \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{4\times 1}{5\times 3}\) = \(\frac{4}{15}\) (m2)

 • The total area is:
 • Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

+ \(\frac{4}{15}\) x 2 = + \(\frac{8}{15}\) = + \(\frac{16}{30}\) = \(\frac{11}{10}\) (m2)

Đáp số: a) 1440dm2; 2190dm2

b) m2 ; m2

Đáp số: a) 1440dm2; 2190dm2

b) m2 ; m2

 • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021