Giải bài tập 5 trang 151 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 151 - toán tiếng Anh 5

Find an appropriate decimal to fill in the blank, knowing:

Tìm một số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm, sao cho:

0,1 < ... < 0,2.

Bài làm:

We have: 0,1 = 0,10 ; 0,2 = 0,20

Ta có 0,1 = 0,10 ; 0,2 = 0,20

The number which is less than 0,20 and greater than 0,10 is: 0,11 ; 0,12 ; 0,13; ....0,19.

Số vừa lớn hơn 0,10 vừa bé hơn 0,20 có thể là 0,11 ; 0,12 ; 0,13; ....0,19.

We can choose one of them to fill in the blank:

Ta chọn bất kì một số trong các số trên để điền vào chỗ trống:

For example: 0,1 < 0,15 < 0,2.

Chẳng hạn: 0,1 < 0,15 < 0,2.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021