Giải bài tập 2 trang 145 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 145 - toán tiếng Anh 5

A canoe travelled from A to B at a speed of 12 km/h. It left at 7:30 am and arrived at B at 11:15 am. Find the distance AB.

Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Ca nô khởi hành lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

Bài làm:

Canoe left at 7:30 am and arrived at B at 11:15 am. So the time that canoe travelled is the subtraction of 11:15 and 7:30.

Ca nô khởi hành lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút nên thời gian ca nô đi là hiệu của 11 giờ 15 phút và 7 giờ 30 phút.

The time that canoe travelled from A to B is:

Thời gian ca nô đi từ A đến B là:

11 hours 15 minutes - 7 hours 30 minutes = 10 hours 75 minutes - 7 hours 30 minutes = 3 hours 45 minutes

11 giờ 15 phút - 7 giờ 30 phút = 10 giờ 75 phút - 7 giờ 30 phút = 3 giờ 45 phút

3 hours 45 minutes = hours = 3,75 hours

3 giờ 45 phút = giờ = 3,75 giờ

The distance of AB in km is:

Quãng đường AB dài số ki-lô-mét là:

s = v . t = 12 x 3,75 = 45 (km).

Result: 45km.

Đáp số: 45km.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021