Giải bài tập 1 trang 168 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 168 - toán tiếng Anh 5

A rectangular classroom has a length of 6m, a width of 4,5m and the heigth of 4m. They want to paint the celling and the four walls of the room. Knowing that the area of the doors in total in 8,5m2, find the area that they need to paint.

Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5m2,hãy tính diện tích cần quét vôi.

Bài làm:

The classroom is a rectangular so:

Phòng học có dạng hình hộp chữ nhật nên:

Sfloor = Scelling = Sbase

Ssàn = Strần nhà = Sđáy

Swall = Slateral surface

Stường = Sxung quanh­

S = the length x the width

S = chiều dài x chiều rộng.

The area of celling is:

Diện tích trần nhà là:

6 x 4,5 = 27 (m2)

Slateral surface = (a + b) x 2 x c.

Sxung quanh = (a + b) x 2 x c.

The area of 4 walls is:

Diện tích 4 bức tường của phòng học là:

(6 + 4,5) x 2 x 4 = 84 (m2)

The area they need to paint is:

Diện tích cần quét vôi là:

Sbase + Slateral surface – Sdoor = 27 + 84 -8,5 = 102,5 (m2)

Sđáy + Sxung quanh – Scửa = 27 + 84 -8,5 = 102,5 (m2)

Result: 102,5m2

Đáp số: 102,5m2

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021