Giải bài tập 1 trang 6 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. Simplify these fractions:

Rút gọn các phân số:

; $\frac{18}{27}$; $\frac{36}{64}$

Bài làm:

= $\frac{15 : 5}{25 : 5}$ = $\frac{3}{5}$

= $\frac{18 : 9}{27 : 9}$ = $\frac{2}{3}$

= $\frac{36 : 4}{64 : 4}$ = $\frac{9}{16}$

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021