Toán tiếng Anh 5 bài: So sánh hai số thập phân chương 2|Comparing two decimals

  • 1 Đánh giá

Giải bài So sánh hai số thập phân chương 2|Comparing two decimals. Reading, writing decimal. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Compare these two decimals:

So sánh hai số thập phân:

a) 48,97 and 51,02;

48,97 và 51,02;

b) 96,4 and 96,38;

96,4 và 96,38;

c) 0,7 and 0,65

0,7 và 0,65

=> Xem hướng dẫn giải

2. Order the following numbers from the least to the greatest:

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

6,375; 9,01; 8,72; 6,735; 7,19

=> Xem hướng dẫn giải

3. Order the following numbers from the greatest to the least:

Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

0,32; 0,197; 0,4; 0,321; 0,187

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem