Giải bài tập 3 trang 42 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

3. Order the following numbers from the greatest to the least:

Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

0,32; 0,197; 0,4; 0,321; 0,187

Bài làm:

0,4 > 0,321 > 0,32 > 0,197 > 0,187

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021