Giải bài tập 1 trang 44 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. Fill in the blanks with the correct decimals:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m 6dm = ....m;

b) 2dm 2cm = ...dm

c) 3cm 7cm =...m

d) 23m 13cm = ...m

Bài làm:

a) 8m 6dm = 8 m= 8,6 m

b) 2dm 2cm = 2 dm= 2,2dm

c) 3m 7cm = 3 m= 3, 07m

d) 23m 13cm =23 m= 23,13 m

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021