Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung trang 72 chương 2|Cumulative practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập chung trang 72 chương 2|Cumulative practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Calculate:

Tính:

a) 400 + 50 + 0,07;

b) 30 + 0,5 + 0,04;

c) 100 + 7+ ;

d) 35 + +$\frac{3}{100}$

=> Xem hướng dẫn giải

2. >, <, = ?

... 4,35

...2,2

14,09...

.... 7,15

=> Xem hướng dẫn giải

3. Find the remainders of the following divisions, if we stop dividing at the second decimal place of the quotient.

Tìm số dư của phép chia, nếu chỉ đến hai chữ số ở phần thập phân của thương:

a) 6,251 : 7

b) 33,14 : 58;

c) 375,23 : 69.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Find :

Tìm x:

a) 0,8 x = 1,2 x 10

b) 210 : = 14,92 – 6,52

c) 25 : = 16 : 10

d) 6,2 x = 43,18 + 18,82

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021