Giải bài tập 4 trang 72 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

4. Find :

Tìm x:

a) 0,8 x = 1,2 x 10

b) 210 : = 14,92 – 6,52

c) 25 : = 16 : 10

d) 6,2 x = 43,18 + 18,82

Bài làm:

a) 0,8 x = 1,2 x 10

0,8 x = 12

= 12: 0,8

= 15

b) 210 : = 14,92 – 6,52

210: = 8,40

= 210 : 8,40

= 25

c) 25 : = 16 : 10

25: = 1,6

= 25 : 1,6

= 15,625

d) 6,2 x = 43,18 + 18,82

6,2 x = 62

= 62: 6,2

= 10

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021