Giải bài tập 4 trang 158 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 158 - toán tiếng Anh 5

A water hose fills of a tank every hour. Another hose fills \(\frac{3}{10}\) of the tank every hour. What percentage of the tank volume do those two fill after an hour if they run at the same time?

Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được \(\frac{3}{10}\) thể tích của bể. Hỏi khi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể?

Bài làm:

Summary

Tóm tắt:

Every hour the 1st hose fills: of a tank

Mỗi giờ vòi 1 chảy: thể tích của bể

Every hour the 2nd hose fills: of a tank

Mỗi giờ vòi 2 chảy: thể tích của bể

If they run at the same time ? volume of the tank

Mỗi giờ cả hai vòi chảy ? thể tích của bể

Every hour, 2 hoses can fill the tank:

Mỗi giờ cả hai vòi cùng chảy được số phần thể tích bể là:

+ \(\frac{3}{10}\) = \(\frac{1 \times 2}{5 \times 2}\) + \(\frac{3}{10}\) = \(\frac{5}{10}\) (volume of the tank)

+ \(\frac{3}{10}\) = \(\frac{1 \times 2}{5 \times 2}\) + \(\frac{3}{10}\) = \(\frac{5}{10}\) (thể tích bể)

= 50%.

Result: 50% of the tank

Đáp số: 50% thể tích bể.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021