Giải bài tập 1 (2) trang 180 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 180 - toán tiếng Anh 5

A daughter's age is the mother's age, and the son's age is \(\frac{1}{5}\) the mother's age. The sum of the daughter's age and the son's age is 18. How old is the mother?

Tuổi của con gái bằng tuổi mẹ, tuổi của con trai bằng \(\frac{1}{5}\) tuổi mẹ. Tuổi của con gái cộng với tuổi của con trai là 18 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi ?

Bài làm:

The sum of fraction of daughter and son is:

Tổng số tuổi của con gái và con trai bằng:

+ \(\frac{1}{5}\) = \(\frac{9}{20}\) (mother's age)

+ \(\frac{1}{5}\) = \(\frac{9}{20}\) (tuổi của mẹ)

The sum of the daughter's age and the son's age is 18.

Mà tổng số tuổi của con gái + con trai = 18 tuổi.

So the mother's age = 18 age.

Như vậy tuổi của mẹ = 18 tuổi

The mother's age is:

Tuổi của mẹ là:

18 : = \(\frac{18.20}{9}\) = 40 (age)

18 : = \(\frac{18.20}{9}\) = 40 (tuổi)

Result: 40 year-old.

Đáp số: 40 tuổi.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021