Giải bài tập 3 trang 59 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

3. A rectangular garden is 15.62km long and 8.4km wide. Find the perimeter and the area of the garden:

Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 15,62m và chiều rộng 8,4m. Tính chu vi và diện tích vườn cây đó.

Bài làm:

The perimeter of the garden is:

(15,62 + 8,4) x 2 = 48,04 (m)

The area of the garden is:

15,62 x 8,4 = 131,208 ()

Result: P: 48,04 m

S: 131,208

Chu vi của vườn cây hình chữ nhật là:

(15,62 + 8,4) x 2 = 48,04 (m)

Diện tích của vườn cây hình chữ nhật là:

15,62 x 8,4 = 131,208 ()

Đáp số: Chu vi: 48,04 m

Diện tích: 131,208

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021