Toán tiếng Anh 5 bài: Bảng đơn vị thời gian chương 4 | Table of time units

  • 1 Đánh giá

Giải bài Bảng đơn vị thời gian chương 4 | Table of time units. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 130 - Toán tiếng Anh 5:

There have been many great inventions in the history of mankind. The following table shows some inventions and their years of announcement. Based on the given table, find which century each invention was announced in.

Trong lịch sử phát triển của loài người đã có những phát minh vĩ đại. Bảng dưới đây cho biết tên và năm công bố một số phát minh. Hãy đọc bảng và cho biết từng phát minh được công bố vào thế kỉ nào.

Giải bài : Bảng đơn vị đo thời gian - sgk Toán 5 trang 129

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 131 - Toán tiếng Anh 5:

Fill in the blanks with the correct numbers:

Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm:

a) 6 years = ... months

6 năm = ...tháng

4 years 2 months = ... months

4 năm 2 tháng = ...tháng

3 years and a half = ... months

3 năm rưỡi = ....tháng

3 days = ... hours

3 ngày = ....giờ

0,5 days = ... hours

0,5 ngày = ...giờ

3 days and a half = ... hours

3 ngày rưỡi = ...giờ

b) 3 hours = ... minutes

3 giờ = ...phút

1.5 hours = ... minutes

1,5 giờ = ...phút

hours = ... minutes

giờ = ...phút

6 minutes = ... seconds

6 phút = ... giây

= ... seconds

phút = ...giây

1 hour = ... seconds

1 giờ = ...giây

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 131 - Toán tiếng Anh 5:

Fill in the blanks with the correct decimals:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 72 phút = ...giờ 270 phút = ...giờ

b) 30 giây = ...phút 135 giây = ...phút

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021