Giải bài tập 1 trang 66 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. Calculate mentally:

Tính nhẩm:

a) 43,2 : 10

0,65:10

432,9: 100

13,96: 1000

b) 23,7 :10

2,07 : 10

2,23 : 100

999,8 : 1000

Bài làm:

a) 43,2 : 10 = 4,32

0,65:10 = 0,065

432,9: 100 = 4,329

13,96: 1000 = 0,01396

b) 23,7 :10 = 2,37

2,07 : 10 = 0,207

2,23 : 100 = 0,0223

999,8 : 1000 = 0,9998

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021