Giải bài tập 3 trang 74 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

3. There are 540 lumber trees in a garden of 100 trees, the rest ar fruit trees.

Một vườn cây có 1000 cây, trong đó có 540 cây lấy gỗ và còn lại là cây ăn quả.

a) What percentage of all trees in the garden are lumber trees?

Hỏi số cây lấy gỗ chiếm bao nhiêu phần trăm số cây trong vườn?

b) What percentage of all trees in the garden are fruit trees?

Tỉ số phần trăm giữa số cây ăn quả và số cây trong vườn là bao nhiêu?

Bài làm:

a. The percentage of lumber trees is:

540 : 1000 = = $\frac{54}{100}$ = 54%

b. The percentage of fruit trees is:

100 - 54 = 46%

Result: a. 54% b. 46%

a) Số phần trăm cây lấy gỗ ở trong vườn cây là:

540 : 1000 = = $\frac{54}{100}$ = 54%

b) Số phần trăm cây ăn quả ở trong vườn là:

100 - 54 = 46%

Đáp số: a) 54%

b) 46%

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021