Giải bài tập 3 trang 80 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 80 - Toán tiếng Anh 5:

A pump drew all the water off a lake in three days. For the first day, it drew 35% of the water and 40% for the second day. What is the percentage of the water drawn for the third day?

Một máy bơm trong 3 ngày hút hết nước ở hồ. Ngày thứ nhất máy bơm đó hút được 35% lượng nước trong hồ, ngày thứ hai hút được 40% lượng nước trong hồ. Hỏi ngày thứ ba máy bơm đó hút được bao nhiêu phần trăm lượng nước trong hồ?

Bài làm:

In the first day and the second day, the percentage the pump drew is:

Ngày thứ nhất và thứ hai máy bơm đã hút được số % lượng nước nước trong hồ là:

35% + 40% = 75%

In the third day, the percentage the pump drew is:

Ngày thứ ba, máy bơm phải hút số % nước trong hồ là:

100% - 75% = 25%

Result: 25%

Đáp số: 25%

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021