Giải bài tập 3 trang 6 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

3. Find equivalent fractions among these fractions:

Tìm các phân số bằng nhau trong cách phân số dưới đây:

; $\frac{4}{7}$; $\frac{12}{30}$; $\frac{12}{21}$; $\frac{20}{35}$; $\frac{40}{100}$.

Bài làm:

= $\frac{12 : 6}{30 : 6}$ = $\frac{2}{5}$

= $\frac{40 : 20}{100 : 20}$ = $\frac{2}{5}$

So: = $\frac{40}{100}$ = $\frac{2}{5}$

= $\frac{12 : 3}{21 : 3}$ = $\frac{4}{7}$

= $\frac{20 : 5}{35 : 5}$ = $\frac{4}{7}$

So: = $\frac{20}{35}$ = $\frac{4}{7}$

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021