Giải bài tập 1 trang 164 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 164 - toán tiếng Anh 5:

Calculate:

Tính:

a) : 6 ; 16 : \(\frac{8}{11}\) ; 9 : \(\frac{3}{5}\) x \(\frac{4}{15}\) ;

b) 72 :45 281,6 : 8 300,72 : 53,7

15 : 50 912,8 : 28 0,162 : 0,36

Bài làm:

a) : 6 = x \(\frac{1}{6}\) = \(\frac{12 \times 1}{17 \times 6}\) = \(\frac{12}{102}\) = \(\frac{6}{51}\)

16 : = 16 x \(\frac{11}{8}\) = \(\frac{16 \times 11}{8}\) = \(\frac{176}{8}\) = 22

9 : x \(\frac{4}{15}\) = 9 x \(\frac{5}{3}\) x \(\frac{4}{5}\) = \(\frac{9 \times 5}{3}\) x \(\frac{4}{5}\) = \(\frac{45}{3}\) x \(\frac{4}{5}\) = \(\frac{45 \times 4}{3 \times 5}\) = \(\frac{180}{15}\) = 12

b)

Giải bài tập 1 trang 164 sách toán tiếng anh 5

Giải bài tập 1 trang 164 sách toán tiếng anh 5

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021