Giải bài tập 3 trang 55 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

3. Calculate in the simplest way:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 12,45 + 6,98 + 7,55; b) 42,37 - 28,73 - 11,27.

Bài làm:

a) 12,45 + 6,98 + 7,55

12,45 + 6,98 + 7,55 = (12,45 + 7,55) + 6,98= 20 + 6,98 = 26,98

b) 42,37 - 28,73 - 11,27

42,37 - 28,73 - 11,27 = 42,37 - (28,73 + 11,27) = 42,73 - 40 = 2,73

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021