Giải bài tập 1 trang 42 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. Compare these two decimals:

So sánh hai số thập phân:

a) 48,97 and 51,02;

48,97 và 51,02;

b) 96,4 and 96,38;

96,4 và 96,38;

c) 0,7 and 0,65

0,7 và 0,65

Bài làm:

a) 48,97 < 51,02

b) 96,4 > 96,38

c) 0,7 > 0,65

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021