Giải bài tập 4 trang 70 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

4.A ractangular fied has a width of 12.5m and the same area as a square with 25. side lengh. Find the perimeter of that rectangle?

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 25m. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó?

Bài làm:

The area of the rectangular is:

25 x 25 = 625 (m2 )

The length is:

625 : 12,5 = 50 (m)

The perimeter of this rectangular is:

(50 + 12,5) x 2 = 125 (m)

Result: 125m

Diện tích hình vuông (hình chữ nhật) là:

25 x 25 = 625 (m2 )

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

625 : 12,5 = 50 (m)

Chu vi thửa ruộng đó là:

(50 + 12,5) x 2 = 125 (m)

Đáp số: 125m

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021