Giải bài tập 5 trang 15 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

5. The length of a rope is 3m and 27cm. Write that length in cnetimeters, decimeters and meters.

Đo chiều dài của một sợi dây dược 3m và 27cm. Hãy viết số đo độ dài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị là:

xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Bài làm:

In centimeters: 3m 27cm = 300cm + 27cm = 327cm

In decimeters: 3m 27cm = 30dm + dm = 30 dm

In meters: 3m 27cm = 3m + m = 3 m

Đơn vị xăng-ti-mét: 3m 27cm = 300cm + 27cm = 327cm

Đơn vị đề-xi-mét: 3m 27cm = 30dm + dm = 30 dm

Đơn vị mét: 3m 27cm = 3m + m = 3 m

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021